CELLA

2nd UNI 校区

出国前报名与退改费规则

* 入学申请时交纳的注册费不予退还。
* 所有费用必须在入学日前4周内交纳。(四周内未汇款,取消报名名额)
* 入学申请后可进行开学日及课程、宿舍等变更1次,从第2次开始,收取800元人民币的变更费。
* 如入学日前3周取消,除去注册费后退款。
* 如入学日前2周取消,除去注册费及1周的宿舍费后返还。
* 如入学日前1周取消,除去注册费及2周的宿舍费后返还。
* 课程、宿舍不得转让。

出国后退改费规则

* 所有变更及退款申请必须由本人亲自提出书面申请,或向报名的中介机构或本中心提出申请。
* 报名费、教材费、机场接送费、SSP、签证延长费等费用不予退还。
* 缩短学习时间和退款以最少一周为单位,不包括申请日期的所在周(如:周一申请退款时,从下下周一开始计算可退款的周数)。*游学开始后,报名时长小于4周(包括4周)的,不退款。
* 游学开始后,学习时间少于25%时,退回剩余学费和宿舍费用的50%。
* 游学开始后,学习时间超過25%少於50%,退回剩余学费和宿舍费用的25%。
* 游学开始后,学习时间已超过50%,不能退款。但是,由于本人的疾病或直系亲属的事故及疾病,不得不取消的情况下,不管何时申请,退还剩余期限的学费和宿舍费的50%(需要提交医生诊断书)

退改费申请 退改费内容
申请学时少于或等于4周时 休学时低于25%时
休学时在25%-50%之间时 休学时超过50%时
不能退改费 退回剩余学费和宿舍费用的50%
退回剩余学费和宿舍费用的25% 不能退款

* 学员违反校规被退学的情况,一律不予退款。
* 退费将在提出申请后四周内完成,请向报名的CELLA中国地区合作机构索取退费。
* 不能将费用转给他人。
* 在学期间希望延长学时的情况,须提前四周向办公室提出申请,提前2周缴纳学费。

ESL 一般英语课程

课程 宿舍 1周 2周 3周 4周 8周 12周 16周 20周 24周
Power
Speaking 4
单人间 740,000 1,110,000 1,480,000 1,850,000 3,700,000 5,550,000 7,400,000 9,250,000 11,100,000
双人间 640,000 960,000 1,280,000 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 8,000,000 9,600,000
3人间 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000
4人间 560,000 840,000 1,120,000 1,400,000 2,800,000 4,200,000 5,600,000 7,000,000 8,400,000
Power
Speaking5
单人间 760,000 1,140,000 1,520,000 1,900,000 3,800,000 5,700,000 7,600,000 9,500,000 11,400,000
双人间 660,000 990,000 1,320,000 1,650,000 3,300,000 4,950,000 6,600,000 8,250,000 9,900,000
3人间 620,000 930,000 1,240,000 1,550,000 3,100,000 4,650,000 6,200,000 7,750,000 9,300,000
4人间 580,000 870,000 1,160,000 1,450,000 2,900,000 4,350,000 5,800,000 7,250,000 8,700,000
Power
Speaking6
单人间 780,000 1,170,000 1,560,000 1,950,000 3,900,000 5,850,000 7,800,000 9,750,000 11,700,000
双人间 680,000 1,020,000 1,360,000 1,700,000 3,400,000 5,100,000 6,800,000 8,500,000 10,200,000
3人间 640,000 960,000 1,280,000 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 8,000,000 9,600,000
4人间 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000
雅思入
门班
单人间 780,000 1,170,000 1,560,000 1,950,000 3,900,000 - 雅思保证班
12周
单人间 6,600,000
双人间 680,000 1,020,000 1,360,000 1,700,000 3,400,000 - 双人间 5,850,000
3人间 640,000 960,000 1,280,000 1,600,000 3,200,000 - 3人间 5,550,000
4人间 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 3,000,000 - 4人间 5,250,000
雅思集训班 单人间 820,000 1,230,000 1,640,000 2,050,000 4,100,000 6,150,000 8,200,000 10,250,000 12,300,000
双人间 720,000 1,080,000 1,440,000 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 9,000,000 10,800,000
3人间 680,000 1,020,000 1,360,000 1,700,000 3,400,000 5,100,000 6,800,000 8,500,000 10,200,000
4人间 640,000 960,000 1,280,000 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 8,000,000 9,600,000
托业入门班 单人间 780,000 1,170,000 1,560,000 1,950,000 3,900,000 - - - -
双人间 680,000 1,020,000 1,360,000 1,700,000 3,400,000 - - - -
3人间 640,000 960,000 1,280,000 1,600,000 3,200,000 - - - -
4人间 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 3,000,000 - - - -
托业常规班 单人间 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
双人间 700,000 1,050,000 1,400,000 1,750,000 3,500,000 5,250,000 7,000,000 8,750,000 10,500,000
3人间 660,000 990,000 1,320,000 1,650,000 3,300,000 4,950,000 6,600,000 8,250,000 9,900,000
4人间 620,000 930,000 1,240,000 1,550,000 3,100,000 4,650,000 6,200,000 7,750,000 9,300,000

乘务员英语

宿舍 4周 8周 12周
单人间 2,000,000 4,000,000 6,000,000
双人间 1,750,000 3,500,000 5,250,000
3人间 1,650,000 3,300,000 4,950,000
4人间 1,550,000 3,100,000 4,650,000

TESOL国际英语教师资格证

宿舍 4周 Start Day (2020)
单人间 2,600,000 1/6, 2/3, 3/2, 3/30, 4/27,
5/25, 6/22, 7/20, 8/17,
9/14, 10/12, 11/9
双人间 2,350,000
3人间 2,250,000
4人间 2,150,000

当地费用

* 当地费用在到达第一天用菲律宾比索支付。
* 保证金在最后一周星期五结算后返还。
* 入住日期为星期天,退房日期为每周六下午1点前,与实际入住日期无关。
* 提前入住追加住宿费用。

项目 费用(比索Peso) 内容
SSP 6,800 P 菲律宾学习许可(有效期6个月)
保证金 1,000 ~ 5,000 P 1,000 (1~2周) 3,000 (3~8周) / 5,000 (9周以上 - ) 退房时退回
电费 400P/周 1周免费用电量为 15kw /大于15KW一周时,按每1KW收费15P计算电费。
維修费 300P/周 综合管理费/设备使用费
学生证 200 P 学生证(校内必须使用学生证)
教材 每本200-600P 根据课程和学时不同而有所调整(英语水平测试后发放)
接机 800 P 周末接机服务(不包括行李配送),家庭接机1500P(最多4人)

签证延长

项目 费用(比索Peso) 内容
1次延长 4,140 P 5~8周学生签证(延长29日)
2次延长 5,410 P 9~12周学生签证(延长一个月)
外国人登陆证 3,500 P ACR I-Card (停留59日以上者/必须)和第二次延长同时办理
3-5次延长 3,440 P 每次延长一个月